I Komunia Św. -- Kancelaria


Instrukcja o przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej

Jan Paweł II podkreśla, że „katecheza – zarówno bezpośrednio przygotowująca do Pierwszej Komunii świętej, jak i po niej następująca – ma na celu nie tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim zmierza do umiłowania Go i do najgłębszego z Nim zespolenia. Komunia zaś jest tej miłości i tego zespolenia znakiem i żywym świadectwem”


Kandydaci

Kandydatami do sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii są dzieci trzecich klas szkoły podstawowej. Kandydata­mi przygotowującymi się do sakramentów świętych są również oso­by doświadczone chorobą. Jeśli nie mogą uczestniczyć w katechezie sakramentalnej prowadzonej w parafii, wówczas należy zapewnić im indywidualną katechezę przygotowującą do przyjęcia sakra­mentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii.

Czas przygotowania

Dzieci klas trzecich szkoły podstawowej powinny od początku września raz w tygodniu uczęszczać na katechezę prowadzoną w parafii zamieszkania (2 godziny katechezy w szkole i l godzina katechezy w parafii). Bezpośrednie przygotowanie do I Komunii świętej trwa jeden rok.

Program katechetyczny

Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz do sakra­mentu Eucharystii prowadzone jest według programu obowiązu­jącego w Diecezji Koszlińsko-Kołobrzeskiej.