Bierzmowanie -- Kancelaria


Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży w I klasie ponad-gimnazjalnej, która ukończyła 3-letnie przygotowanie formacyjne.

Sakrament bierzmowania wyciska niezniszczalny charakter, znamię, pieczęć duchową, która bardziej upodabnia do Chrystusa. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata. Bierzmowany wchodzi w osobisty kontakt z Duchem Świętym, który wzmaga i rozwija siedem swoich darów udzielanych jakby zarodowo na chrzcie świętym.

1.Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.  

2.Każdemu bierzmowanemu towarzyszy świadek, który przedstawia go biskupowi i pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.  

3.Ze względu na związek tego sakramentu z chrztem, wypada by świadkami byli rodzice chrzestni, a gdyby było to niemożliwe rodzice naturalni osoby bierzmowanej.

4.Świadkiem może być także inna osoba, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.

Rozpoczęcie przygotwania do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu w II klasie gimnazjum. Rodzice wraz z dzieckiem zgłaszają się do Księdza Wikariusza odpowiedzialnego za młodzież w Parafii.